วันที่  2-3 พฤษภาคม 2550   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผลการดำเนินงานในระยะที่ 3
วันที่   9 พฤษภาคม 2550     การประชุมคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2550 (ครั้งที่ 3 ของการประชุม) เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2(พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2550   การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2550
วันที่ 16 พฤษภาคม 2550   การประชุมคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2550    การประชุมคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2550   การประชุมโครงการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2550   โครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผลการดำเนินงานในระยะที่ 3
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550   การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2550
วันที่ 28 พฤษภาคม 2550   สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เปิดแนวรุก บุกธุรกิจ : พิชิตการแข่งขัน เพื่อขบวนการสหกรณ์การเกษตรไทย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2550   การประชุมโครงการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม