วันที่   3 เมษายน 2550   การประชุมคณะอนุกรรมการร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาการสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550 (ครั้งที่ 2 ของการประชุม)
วันที่   9 เมษายน 2550   การประชุมประเมินผลและสรุปโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์อย่างชำนาญการ รุ่นที่ 1
วันที่   9 เมษายน 2550   การประชุมคณะที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 12 เมษายน 2550   กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 17 เมษายน 2550   เวทีปฐมนิเทศสมาชิกโครงการข้าวคุณธรรม ปี 50
วันที่ 19 เมษายน 2550   การประชุมเตรียมงานสัมมนาเปิดแนวรุก บุกธุรกิจ : พิชิตการแข่งขัน เพื่อขบวนการสหกรณ์การเกษตรไทย และหารือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ : แนวทางบูรณาการธุรกิจ สำหรับสหกรณ์การเกษตรไทยภายใต้เครือข่าย ชสท
วันที่ 20 เมษายน 2550   การประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาด” และ  “แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)”
วันที่ 25 เมษายน 2550   การประชุมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ทรงคุณค่า” ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 28 เมษายน 2550   โครงการสัมมนา “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันสู่การทำงานแบบ TEAM WORK”
วันที่ 30 เมษายน 2550   การประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2550