วันที่   3 มีนาคม 2550   การอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 1"
วันที่   8 มีนาคม 2550   การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
วันที่ 13 มีนาคม 2550   วิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักการและแนวทางบริหารธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. : สกต.”
วันที่ 14 มีนาคม 2550   การประชุมทีมที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)