วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2550-2554) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ
วันที่   1 กุมภาพันธ์ 2550    การประชุมคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือการพัฒนาสหกรณ์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมทีมที่ปรึกษาเพื่อยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมหารือ เรื่องตลาดข้าวคุณธรรม ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมเตรียมงานสัมมนา "ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชน:บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550   ประชุมหารือ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 1"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)  ครั้งที่ 2
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมทีมที่ปรึกษาเพื่อยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550   ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2550
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550   การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)  ครั้งที่ 3