วันที่   6 มกราคม 2550     สรุปบทเรียน "มองหน้า แลหลัง ข้าวคุณธรร ณ  มูลนิธิธรรมะร่วมใจ  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร
วันที่ 10 มกราคม 2550    เวทีระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)  ครั้งที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 11 มกราคม 2550   การประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 17 มกราคม 2550   การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 17 มกราคม 2550   การประชุมหารือของทีมที่ปรึกษา เรื่องการยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 18 มกราคม 2550     การประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 20 มกราคม 2550   เวทีระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)  ครั้งที่ 4  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24 มกราคม 2550   การประชุมหารือของทีมที่ปรึกษา เรื่องการยกร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554)
วันที่ 29 มกราคม 2550   การประชุมหารือ เรื่อง ตลาดข้าวคุณธรรม ปี 2549
วันที่ 30 มกราคม 2550   การประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2550-2554)  ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย