เข้าร่วมเสนอผลงานและวิชาการจัดบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมเตรียมงานตราสารหนี้
การประชุมพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
เวทีระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ระดับภาคกลาง
เสวนาวิชาการ “ระบบการเงินและสวัสดิการชุมชน :บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
เวทีระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ระดับภาคใต้
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
หารือระหว่างทีมที่ปรึกษาแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2