การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อวางกรอบการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ” ธ.ก.ส.
การประชุมหารือกับคุณ ลักขณา นะวิโรจน์ โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อวางกรอบการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรสู่การปฏิบัติ” ธ.ก.ส.
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”