การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัด” (ภูเก็ต,พัทลุง,สตูล,นครสวรรค์,สมุทรปราการ)
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัด” (กระบี่,ตราด,ยโสธร,จันทบุรี)
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัด” (กาญจนบุรี,ชลบุรี,นนทบุรี,มุกดาหาร,กทม.)
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัด” จังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัด” (ภูเก็ต,พัทลุง,สตูล,นครสวรรค์,สมุทรปราการ)
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัด” (พิษณุโลก,กาฬสินธุ์,อุตรดิตถ์,อยุธยา,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช)
การประชุมหารือธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
การประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
การเสวนาวิชาการ “แนวทางการบริหารเงินอย่างมืออาชีพในสหกรณ์การเกษตร”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ พ.ศ.2550-2554 ครั้งที่ 1
บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กพส.
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ทีมวิจัย จ.ปัตตานี, จ.อำนาจเจริญ , จ.นครนายก
และ จ.พังงา
การประชุมคณะทำงานร่างชมรมผู้จัดการพนักงานสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย