ประชุมหารือธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
ประชุมหารือกับชมรมผู้จัดการพนักงานสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ประชุมติดตามงานจังหวัดนครนายก โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่36 จังหวัด
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเงินในขบวนการสหกรณ์
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ
บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กพส.
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ทีมวิจัย จ.ปัตตานี, จ.อำนาจเจริญ , จ.นครนายก
และ จ.พังงา
การประชุมคณะทำงานร่างชมรมผู้จัดการพนักงานสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย