จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมประสานงานกลางและหัวหน้าทีมวิจัย
โครงการ“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่36จังหวัด”
ผู้ทรงคุณวุฒิติดตามเยี่ยมชมงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่36 จังหวัด
เพิธีลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฯกับชมรมผู้จัดการพนักงานสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย
พิธีมอบทุนวิจัยโครงการ “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ครั้งที่ 4