การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์”
การประชุมเพื่อจัดเตรียมการทำโครงการ“เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.”
เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม มก.เทิดไท้องค์พระมหากษัตริย์ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
การประชุมทีมประสานงานกลางและหัวหน้าทีมวิจัย ครั้งที่ 2 โครงการวิจัย
“การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด”
โครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี” อบรมผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการอบรมสัมมนาผู้จัดการ สกต. หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ สกต.”
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ประสบการณ์การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ
์และขยายผลสู่แผนปฏิบัติการ
การสัมมนาเรื่อง “เครือข่ายพันธมิตร..แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย”
การประชุม “โครงการเครือข่ายชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร”
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์