การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การประชุมหารือกับ ธกส.เรื่องการทำโครงการ“การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการกระจายสินเชื่อสู่ชนบท
ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาและดำเนินการให้การศึกษาอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การประชุมเตรียมการ การจัดอบรมโครงการสัมมนา ทางเลือกการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
โครงการสัมมนาทางเลือกการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์