การประชุมติดตาม โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด”
จังหวัดสุรินทร์และอำนาจเจริญ
การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
ผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมงานของทีมวิจัยจังหวัดตราด
การประชุมตรวจรับงานวิดีทัศน์“การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีสหกรณ์”
การประชุมติดตามงานโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
ทีมจังหวัดกาฬสินธิ์
การประชุมหารือ การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวอินทรีย์พันธุ์ผสมคุณธรรมแบบครบวงจร
การประชุม “การบริหารงานเครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน” ครั้งที่ 1