การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมประสานงานกลางและหัวหน้าทีมวิจัย ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรี“บทบาทของสตรีในสหกรณ์ออมทรัพย์
ประชุมทีมวิจัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมติดตามงานโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36
จังหวัดร่วมกับทีมจังหวัดชลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของผู้นำสหกรณ์
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่36 จังหวัด”
โครงการสัมมนาเรื่อง “การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”