โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Monument) รุ่นที่ 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44
ในงานเกษตรแฟร์
การประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด จังหวัดกรุงเทพ
การสัมมนาผลการวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กับการส่งเสริมสหกรณ์
ประชุมติดตามโครงการพัฒนาการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด จังหวัดตราด
ทีมวิจัยจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมปรึกษาหารือกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
การประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่36
จังหวัดทีมจังหวัดจันทบุรีและทีมจังหวัดอ่างทอง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน
ของธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2