การประชุมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 รอบที่ 2
ผอ.ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 21
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานและช่องทางการตลาดของกลุ่มสตรีสหกรณ์
เวทีระดมความคิดของกลุ่มชาวนาใน 6 อำเภอ ก่อให้เกิดเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแก่ผู้นำ