ประชุมหารือ โครงการอบรมความรู้ตราสารหนี้แก่สหกรณ์
ผอ.สถาบันฯ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก
การประชุมปรึกษาหารือโครงการข้าวคุณธรรม คุณพ่อวิจิตร บุญสูง และคณะทีมงาน
ประชุมโครงการนำร่องบูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 รอบที่ 1 โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
การประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด