การประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดปัตตานี
การประชุมคณะทีมวิทยากรของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด