ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers
12-15 ก.พ.2561
2
โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers
6-7 ก.พ.2561
3
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการรุ่นที่ 19
19-24 มีนาคม 2561