ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
2
โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers
12-15 ก.พ.2561
2
โครงการ "การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร" Smart Farmers
6-7 ก.พ.2561