ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
โครงการอบรม (KM) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ธรรมาภิบาล : เครื่องมือ และมาตรการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
6-7 พ.ย.2560
2
งานเสวนาระดมความคิดเห็น “จะสานต่อโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน ให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
8 ต.ค.2560
3
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18
26 มี.ค.2560
4
โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18
20 มี.ค.2560