ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
อบรม โครงการ การยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย
4-7 ก.ค. 59
2
ชาวนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2
20 ธ.ค. 58
3
การประชุมสัมมนาและถอดบทเรียน “แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินของ SMART Officers”
20 ธ.ค. 58
4
เสวนาหัวข้อ “5 ปี การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล” งานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2
19 ธ.ค. 58
5
เสวนาวิชาการ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” 
18 ธ.ค. 58
6
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน
14 ธ.ค. 58
7
คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ไทย
14 ธ.ค. 58
8
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558
14 ธ.ค. 58
9
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2
8 ธ.ค. 58
10
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร
30 พ.ย. 58
11
หารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกลยุทธ์สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน นำร่อง
27 พ.ย. 58
12
ถ่ายถอดความรู้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจรแก่เกษตรกรกลุ่มนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิรูปที่ดิน
24 พ.ย. 58
13
การประชุมหารือการจัดเวทีในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์
13 พ.ย. 58
14
การถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและระบบธุรกิจร้าน Farmer shop ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
4 พ.ย. 58
15
การประชุมหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ
12 ต.ค.58
16
การประชุมหารือการจัดเวทีในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ 
7 ต.ค. 58
17
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างสถาบันฯและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9 ต.ค. 58