ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
ผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษา 
23 ก.ย. 58
2
งานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการปี 2558
11 ก.ย. 58
3
อบรมหลักสูตร Co-op Smart officers’ Program (CSO) แก่บุคลากรจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว
18 ส.ค. 58
4
การประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ถึงแนวทางการอบรม Smart officers
6 ส.ค. 58
5
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ภายใต้หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
28 ก.ค. 58
6
ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop แก่อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 ก.ค. 58
7
ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งสนใจในร้าน Farmer shop เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำแนะ
16 ก.ค. 58
8
โครงการอบรมหลักสูตร Smart officers สำหรับสหกรณ์การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
1 ก.ค. 58
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
23 มิ.ย. 58
10
การประชุมขอคำแนะนำในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
18 มิ.ย. 58
11
สถาบันฯร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวในงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ 
5 มิ.ย. 58
12
ผอ.สถาบันฯ ได้ถ่ายโอนความรู้ในหัวข้อ "บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้ทิ้งหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์"
27 พ.ค. 58
13
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการปฎิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
8 พ.ค. 58
14
ทายาทเกษตรกรภาคเหนือได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ 
7 เม.ย. 58
15
พิจารณาการวางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในสากลแก่สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
31 มี.ค. 58
16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
23 มี.ค. 58
17
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 16
21 มี.ค. 58
18
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันฯ
6 มี.ค. 58
19
ผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติ "Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives" รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานสถาบันฯ
3 มี.ค. 58
20
การประชุมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฎิรูประบบสหกรณ์ แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
17 ก.พ. 58
21
ประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
5 ก.พ. 58
22
การประชุมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฎิรูประบบสหกรณ์ แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน 
4 ก.พ. 58
23
นิทรรศการนำเสนอผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9
11 ม.ค. 58
24
ชาวนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2
20 ธ.ค. 58
25
การประชุมสัมมนาและถอดบทเรียน “แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินของ SMART Officers”
20 ธ.ค. 58
26
เสวนาหัวข้อ “5 ปี การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล” งานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2
19 ธ.ค. 58
27
เสวนาวิชาการ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” 
18 ธ.ค. 58
28
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน
14 ธ.ค. 58
29
คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ไทย
14 ธ.ค. 58
30
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2558
14 ธ.ค. 58
31
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2
8 ธ.ค. 58
32
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร
30 พ.ย. 58
33
หารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกลยุทธ์สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน นำร่อง
27 พ.ย. 58
34
ถ่ายถอดความรู้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจรแก่เกษตรกรกลุ่มนิคมการเกษตรข้าวในเขตปฎิรูปที่ดิน
24 พ.ย. 58
35
การประชุมหารือการจัดเวทีในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์
13 พ.ย. 58
36
การถ่ายทอดความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและระบบธุรกิจร้าน Farmer shop ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
4 พ.ย. 58
37
การประชุมหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ
12 ต.ค.58
38
การประชุมหารือการจัดเวทีในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ 
7 ต.ค. 58
39
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างสถาบันฯและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9 ต.ค. 58