ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
ผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษา 
23 ก.ย. 58
2
งานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการปี 2558
11 ก.ย. 58
3
อบรมหลักสูตร Co-op Smart officers’ Program (CSO) แก่บุคลากรจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว
18 ส.ค. 58
4
การประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ถึงแนวทางการอบรม Smart officers
6 ส.ค. 58
5
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ภายใต้หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
28 ก.ค. 58
6
ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop แก่อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 ก.ค. 58
7
ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งสนใจในร้าน Farmer shop เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำแนะ
16 ก.ค. 58
8
โครงการอบรมหลักสูตร Smart officers สำหรับสหกรณ์การเกษตรภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
1 ก.ค. 58
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
23 มิ.ย. 58
10
การประชุมขอคำแนะนำในการจัดตั้งตลาดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
18 มิ.ย. 58
11
สถาบันฯร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวในงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ 
5 มิ.ย. 58
12
ผอ.สถาบันฯ ได้ถ่ายโอนความรู้ในหัวข้อ "บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้ทิ้งหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์"
27 พ.ค. 58
13
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการปฎิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
8 พ.ค. 58
14
ทายาทเกษตรกรภาคเหนือได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ 
7 เม.ย. 58
15
พิจารณาการวางกรอบการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมวิสาหกิจให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในสากลแก่สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
31 มี.ค. 58
16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
23 มี.ค. 58
17
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 16
21 มี.ค. 58
18
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันฯ
6 มี.ค. 58
19
ผู้อบรมหลักสูตรนานาชาติ "Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives" รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานสถาบันฯ
3 มี.ค. 58
20
การประชุมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฎิรูประบบสหกรณ์ แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
17 ก.พ. 58
21
ประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
5 ก.พ. 58
22
การประชุมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฎิรูประบบสหกรณ์ แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน 
4 ก.พ. 58
23
นิทรรศการนำเสนอผลลัพธ์การวิจัยตัวแบบธุรกิจ Farmer shop ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9
11 ม.ค. 58
24
ผู้อำนวยการได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานวิจัยตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
29 พ.ย. 57
25
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ( Co-op Market )
29 พ.ย.57
26
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
26 พ.ย.57
27
ผู้อำนวยกกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน ส.ป.ก.เข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร
20 ต.ค. 57
28
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
17 ต.ค. 57
29
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
14 ต.ค. 57
30
ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาคุณธรรม ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดเวทีเสวนา
9 ต.ค. 57