ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
2
15/2/2557
3
19/2/2557
4
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่14
24/3/2557
5
“คนคลองโยง ชาวนาปฏิรูป” รายการเวทีสาธารณะ ThaiPBS
19/4/2557
6
ถอดองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
25/4/2557
7
“ปัญหาชาวนาไทย” รายการวาระประเทศไทย ThaiPBS
เดือนเมษายน 2557
8
เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รายการ ไอเดียได้’จัย ปี 2
2/5/2557
9
เวทีเสวนา “การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามือาชีพ : คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต”
6/5/2557
10
บู๊ทนิทรรศการเผยแพร่ชุดความรู้ชาวนามือาชีพ
6/5/2557
11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน
7/5/2557
12
“ประตูบานใหม่” รายการ กขคง ข้อนี้ไม่มีคำตอบ ThaiPBS
เดือนพฤษภาคม 2557
13
โครงการส่งเสริม Cooperative Distribution Center : CDC
5/6/2557
14
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง
30/6/2557
15
บูทนิทรรศการศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 ศูนย์ ในเวที “สกว. กับ มก. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย”
1/7/2557
16
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่15
21/7/2557
17
เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวทีประชุมที่สหพันธรัฐมาเลเซีย
19/8/2557
18
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปผลการจัดตั้งเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
12/9/2557
19
เวทีเสวนาวิชาการ ประจำปี 2557 “การเรียนรู้สู่การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์”
17/9/2557
20
บู๊ทนิทรรศการศูนย์เรียนรู้มีชีวิต บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์ บู๊ทเครือข่ายพันธมิตร
17/9/2557
21
เวทีเสวนา “หลากมิติ หลายมุมมอง เรื่องความเป็นธรรมในสังคม”
19/9/2557
22
ผู้อำนวยการได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานวิจัยตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
29 พ.ย. 57
23
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ( Co-op Market )
29 พ.ย.57
24
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
26 พ.ย.57
25
ผู้อำนวยกกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน ส.ป.ก.เข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร
20 ต.ค. 57
26
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
17 ต.ค. 57
27
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
14 ต.ค. 57
28
ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวนาคุณธรรม ได้เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำแนะนำในการจัดเวทีเสวนา
9 ต.ค. 57