ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
2
18/11/2556
3
2/12/2556
4
15/2/2557
5
19/2/2557
6
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่14
24/3/2557
7
“คนคลองโยง ชาวนาปฏิรูป” รายการเวทีสาธารณะ ThaiPBS
19/4/2557
8
ถอดองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
25/4/2557
9
“ปัญหาชาวนาไทย” รายการวาระประเทศไทย ThaiPBS
เดือนเมษายน 2557
10
เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop รายการ ไอเดียได้’จัย ปี 2
2/5/2557
11
เวทีเสวนา “การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามือาชีพ : คิดเก่ง ทำเป็น เห็นอนาคต”
6/5/2557
12
บู๊ทนิทรรศการเผยแพร่ชุดความรู้ชาวนามือาชีพ
6/5/2557
13
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุมเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน
7/5/2557
14
“ประตูบานใหม่” รายการ กขคง ข้อนี้ไม่มีคำตอบ ThaiPBS
เดือนพฤษภาคม 2557
15
โครงการส่งเสริม Cooperative Distribution Center : CDC
5/6/2557
16
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง
30/6/2557
17
บูทนิทรรศการศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 4 ศูนย์ ในเวที “สกว. กับ มก. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย”
1/7/2557
18
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่15
21/7/2557
19
เผยแพร่ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวทีประชุมที่สหพันธรัฐมาเลเซีย
19/8/2557
20
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปผลการจัดตั้งเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
12/9/2557
21
เวทีเสวนาวิชาการ ประจำปี 2557 “การเรียนรู้สู่การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์”
17/9/2557
22
บู๊ทนิทรรศการศูนย์เรียนรู้มีชีวิต บู๊ทวารสารฅนสหกรณ์ บู๊ทเครือข่ายพันธมิตร
17/9/2557
23
เวทีเสวนา “หลากมิติ หลายมุมมอง เรื่องความเป็นธรรมในสังคม”
19/9/2557