ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
20/2/56
2
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 12
11/3/2556
3
การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการภายใต้เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
13/3/56
4
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รุ่นที่ 13
13/5/56
5
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยโครงการร้าน Farmer Shop
18/7/56
6
นิทรรศการแสดงการวิจัย SHOs System
9/6/56
7
เวทีแนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ
18/7/56
8
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สอ.มก.
31/8/56
9
เวทีนำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม
18/7/56
10
18/11/2556
11
2/12/2556