ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
23/11/55
2
4/10/2555
3
4
โครงการ Look Like Love Farmer Shop
25/1/2555
5
นิทรรศการจำหน่ายข้าวคุณธรรม ในงานเกษตรเทรดแฟร์
4/2/2555
6
นิทรรศการผลงานวิจัยตัวแบบร้าน Farmer Shop ในงานประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ครั้งที่ 14
7/2/2555
7
โครงการคัดเลือกครั้งที่ 6 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) สำหรับผู้ประกอบการ"
9/2/2555
8
โครงการ "เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม"
15/2/2555
9
โครงการสัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพร้าน Farmer Shop
27/2/2555
10
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 10
19/3/2555
11
31/5/2555
12
12/6/2555
13
นิทรรศการโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรมวิชาการ สกว.
20/6/2555
14
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 11
23/7/2555
15
โครงการคัดเลือกครั้งที่ 7 และการจัดเวทีบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop"
14/8/2555
16
โครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า และเวทีเสวนาวิชาการ "ทำสหกรณ์ให้เป็นทางเลือกของประชาชน"
14/9/2555