ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
5/1/2554
2
28/1/2554
3
28/1/2554
4
2-6/3/2554
5
14-19/3/54
6
นิทรรศการอาหารปลอดภัย ณ เดอะมอลล์บางกะปิ
17-23/3/2554
7
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
23/4/2554
8
โครงการนักขายมืออาชีพ สไตล์สหกรณ์
5-6/5/2554
9
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ "หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ" รุ่นที่ 9
25-30/5/2554
10
โครงการ Knowledge Sharing ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop
17/8/2554
11
ประชาสัมพันธ์ร้าน Farmer Shop ผ่านการจัดนิทรรศการในงาน "มูลค่าเพิ่มสร้างรายได้...สไตล์ Green Economy"
25/8/54
12
โครงการเสวนาวิชาการ "ขบวนการนำคุณค่าสหกรณ์สู่ทางเลือก เพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ปี 2554
15/9/2554
13
โครงการคัดเลือกครั้งที่ 5 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การผลิต การเกษตร
13/10/2554