ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
16/11/2552
2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งคุณค่าปี 2552
9/12/2552
3
1/5/2552
4
7/3/2552
5
15/9/2552
6
7
25 - 30/8/2552