ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
2
โครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธืของสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ
3
4
5
10/3/2551
6
25/8/2551
7
8
16/9/2551