ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
6/1/2550
2
3/3/2550
3
20/4/2550
4
สัมมนาวิชาการ "เปิดแนวรุก บุกธุรกิจ พิชิตการแข่งขัน เพื่อขบวนการสหกรณ์การเกษตรไทย"
28/5/2550
5
การสัมมนาของนิสิตปริญญาโทเศรษศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 4
3/6/2550
6
บรรยายเรื่อง "สหกรณ์นำคุณค่า สู่ประชาคม เพื่อสังคมเป็นสุข"
21/6/2550
7
บรรยายเรื่อง "ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง ด้วยวิธีการสหกรณ์"
22/6/2550
8
สัมมนา MCE รุ่นที่ 4 เรื่อง "องค์กรกลางที่เป็นอิสระ ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย"
6/7/2550
9
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า"
3/8/2550
10
โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ 75 สหกรณ์ รุ่นที่ 1
7/8/2550
11
โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ 75 สหกรณ์ รุ่นที่ 2
22/8/2550
12
27/8/2550
13
29/8/2550
14
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำธนาคารหมู่บ้าน "การบริหารจัดการองค์กรการเงินสู่ความยั่งยืน"
12/9/2550
15
เวทีกรองสถานการณ์สำหรับหมู่บ้านต้นแบบ
20/9/2550
16
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเครือข่ายคุณค่า"
24/9/2550
17
เวทีการจฃขยายผลเครือข่ายคุณค่าในระยะที่ 3 โครงการวิจัยด้านสหกรณ์
25/9/2550