ลำดับ
ภารกิจงานบริการวิชาการ
วันที่
1
23/11/2549
2
1/12/2549
3
15/12/2549
4
28/1/2549
5
1/3/2549
6
4/3/2549
7
7/3/2549
8
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 1
3/4/2549
9
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 2
17/4/2549
10
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 3
24/4/2549
11
โครงการสัมมนา "ทางเลือกการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์"
26/5/2549
12
โครงการฝึกอบรมและบรรยาพิเศษ เรื่อง "อุดมการณ์สหกรณ์และเครือข่าย: เครื่องมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์และองค์กรประชาชน"
17/6/2549
13
การประชุมเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น: ประสบการณ์การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
20/6/2549
14
การจัดสัมมนาเรื่อง "เครือข่ายพันธมิตร...แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย"
26/6/2549