No.
ชื่องานวิจัย
หัวหน้าทีมวิจัย
พ.ศ.
Donwload
ผู้ชม
1
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2564
2
รายงานความก้าวหน้า โครงการ “หน่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2564
3
รายงานฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2562
4
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ระยะที่ 1
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2562
5
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2561
6
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2559
7
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน ปีที่ 2
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2559
8
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปี 2
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2559
9
รายงานฉบับสมบูรณ์ การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
นายศานิต เก้าเอี้ยน และคณะ
2559
10
รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร ปี 2
คุณเครือวัลย์  ชลมัย
และคณะ
2559
11
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปี 2
นายวินัย เมฆดำ
และคณะ
2559
12
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
สถาบันการศึกษา
ปีที่ 2
สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
2559
13
รายงานฉบับสมบูรณการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
พรทิพย์ ตันติวงศ์
และคณะ
2558
14
รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่าน
กลไกสถาบันเกษตรกร
นางณัฐฐภักค์
และคณะ
2558
15
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2558
16
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้าชุมชนสู่สากล
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2558
17
รายงานฉบับสมบูรณ์ การยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
นายศานิต เก้าเอี้ยน และคณะ
2558
18
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2558
19
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ
นายวินัย เมฆดำ
และคณะ
2558
20
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขัน
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2558
21
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย "เพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท."
สว.สก.
และคณะ
2557
22
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสาหรับสินค้าสถาบันเกษตรกร
ไทยศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นายธนภัท แสงอรุณ
และคณะ
2557
23
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
24
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 5
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2556
25
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
26
โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
นางผาณิต บูรณ์โภคา
และคณะ
2556
27
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการ
พึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
28
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
29
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทย
ดร. โชคชัย สุทธาเวศ
และคณะ
2556
30
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2556
31
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2556
32
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2556
33
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2556
34
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันภายใต้
โซ่อุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย
ณัฐกานต์ สหวัชรินทร์
และคณะ
2556
35
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ผ่านแนวคิดเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ : กรณีศึกษาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา
ดร. ธวิช สุดสาคร
และคณะ
2556
36
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผาณิต บูรณ์โภคา
และคณะ
2556
37
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
38
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 4
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2555
39
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
40
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรัรบรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรมกรณี กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรมภายใต้เครือข่ายมูลนิธีธรรมะร่วมใจ
นิคม เพชรผา
และคณะ
2555
41
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 4
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
42
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ระยะที่ 1
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
43
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop”
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
44
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 3
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2554
45
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2554
46
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2554
47
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2554
48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2554
49
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ระยะที่ 2
นางศศิธร วิเศษ
และคณะ
2554
50
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 3
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
51
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
52
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
53
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 1
ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล
และคณะ
2553
54
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 1
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2553
55
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่ากรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จำกัด
สัมพันธ์ บูรณยาพร
และคณะ
2553
56
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
57
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย "เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์."
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2557
58
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2552
59
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 1
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2552
60
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
ร.ต.นิคม เพชรผา
และคณะ
2552
61
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
ดวงทิพย์ ระเบียบ
และคณะ
2552
62
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง
ดร. ธวิช สุดสาคร
และคณะ
2552
63
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
นายเชาวน์วัศ หอมชุ่ม
และคณะ
2552
64
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
2552
65
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า
ประพฤทธิ์ โภคา
และคณะ
2552
66
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา
นารถพงษ์ สุนทรนนท์
และคณะ
2552
67
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายเวลา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2551
68
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศ.ดร.ยินดี เจ้าแก้ว
และคณะ
2551
69
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายผล
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2550
70
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 - 2554)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2550
71
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
72
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการแนวทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
73
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
คุณสหพล สังข์เมฆ
และคณะ
2549
74
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
และคณะ
2549
75
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
คุณจารุวรรณ นันทพงษ์
และคณะ
2549
76
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด
อ.พนัส ประดลชอบ
และคณะ
2549
77
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว
และคณะ
2549
78
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ผศ.สุทิน สุขคง
และคณะ
2549
79
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ผศ.อานนท์ ผกากรอง
และคณะ
2549
80
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
อ.รัชนี โพธิแท่น
และคณะ
2549
81
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
คุณนอรดีน เจะแล
และคณะ
2549
82
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ
2549
83
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
คุณนารถพงษ์ สุนทรนนท์
และคณะ
2549
84
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
และคณะ
2549
85
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส
และคณะ
2549
86
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คุณพรหมโชติ ไตรเวช
และคณะ
2549
87
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ดร.อัมพน ห่อนาค
และคณะ
2549
88
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
คุณปราณี ม้คนันท์
และคณะ
2549
89
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
อ.วีระ ภาคอุทัย
และคณะ
2549
90
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ดร.ทิพย์วัลย์ สีจันทร์
และคณะ
2549
91
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ และคณะ
2549
92
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
และคณะ
2549
93
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
อ.ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา และคณะ
2549
94
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผศ.วีรอร วัดขนาด
และคณะ
2549
95
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ และคณะ
2549
96
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณวีระพล แก้วมณี
และคณะ
2549
97
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
และคณะ
2549
98
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
และคณะ
2549
99
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ และคณะ
2549
100
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
คุณบรรพต ศรีจันทร์นิตย์
และคณะ
2549
101
โครงการประสานงานพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ (เล่มที่ 1)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2544
102
โครงการประสานงานพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับชุดโครงการวิจัยด้านสหกรณ์ (เล่มที่ 2)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2544
103
วรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ พ.ศ.2533-2543 (ส่วนที่ 1)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2543
104
วรรณกรรมปริทัศน์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ พ.ศ.2533-2543 (ส่วนที่ 2)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท์
และคณะ
2543