ลำดับที่
ชื่องานวิจัย
หัวหน้าทีมวิจัย
พ.ศ.
Donwload
ผู้ชม
1
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 6
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
2
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 6
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
3
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
4
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 5
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
5
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 4
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
6
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 4
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
7
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
8
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 3
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2552
9
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายผล
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2550
10
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด ระยะขยายเวลา
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2551
11
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
12
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการแนวทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
13
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ระยะที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
14
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ครั้งที่ 3
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
15
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ครั้งที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
16
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop ครั้งที่ 1
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
17
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
18
รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
19
รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
20
รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
21
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการ
พึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
22
รายงานความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอื้อต่อการ
พึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2556
23
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2556
24
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 3
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2555
25
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2554
26
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 2
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2553
27
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 1
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2553
28
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ระยะที่ 1
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
และคณะ
2552
29
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2556
30
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2555
31
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2554
32
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 2
นายอรุษ นวราช
และคณะ
2554
33
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 1
ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล
และคณะ
2553
34
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 1
ณฐนนท์ เมธีพิสิฐกุล
และคณะ
2552
35
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2556
36
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 3
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2555
37
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2554
38
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2553
39
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 1
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2552
40
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 1
นางบุญเกิด ภานนท์
และคณะ
2552
41
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2556
42
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 3
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2556
43
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 2
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2554
44
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 2
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2553
45
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2552
46
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายคุณค่าผลไม้ระยะที่ 1
ศศิธร วิเศษ
และคณะ
2552
47
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 5
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2556
48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 4
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2555
49
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 4
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2555
50
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 3
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2554
51
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ปีที่ 3
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2554
52
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
53
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
54
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรัรบรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรมกรณี กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรมภายใต้เครือข่ายมูลนิธีธรรมะร่วมใจ
นิคม เพชรผา
และคณะ
2555
55
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาไปสู่ระบบการรัรบรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เชิงคุณธรรมกรณี กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวคุณธรรมภายใต้เครือข่ายมูลนิธีธรรมะร่วมใจ
นิคม เพชรผา
และคณะ
2554
56
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
ร.ต.นิคม เพชรผา
และคณะ
2552
57
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
ร.ต.นิคม เพชรผา
และคณะ
2551
58
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2555
59
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
60
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
61
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2554
62
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2554
63
รายงานความก้าวหน้าโครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
สายสุดา ศรีอุไร
และคณะ
2553
64
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2553
65
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
เชาวัศน์ หอมชุ่ม
และคณะ
2553
66
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
เชาวัศน์ หอมชุ่ม
และคณะ
2553
67
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่ากรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จำกัด
สัมพันธ์ บูรณยาพร
และคณะ
2553
68
รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตัวแบบสหกรณ์เชิงคุณค่ากรณีสหกรณ์การเกษตร
บ้านค่าย จำกัด
สัมพันธ์ บูรณยาพร
และคณะ
2553
69
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
ดวงทิพย์ ระเบียบ
และคณะ
2552
70
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า
ดวงทิพย์ ระเบียบ
และคณะ
2552
71
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
2552
72
รายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
2552
73
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศ.ดร.ยินดี เจ้าแก้ว
และคณะ
2551
74
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เครือข่ายคุณค่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศ.ดร.ยินดี เจ้าแก้ว
และคณะ
2551
75
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า
ประพฤทธิ์ โภคา
และคณะ
2552
76
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า
ประพฤทธิ์ โภคา
และคณะ
2551
77
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา
นารถพงษ์ สุนทรนนท์
และคณะ
2552
78
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จ.พังงา
นารถพงษ์ สุนทรนนท์
และคณะ
2551
79
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการเครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง
ดร. ธวิช สุดสาคร
และคณะ
2552
80
รายงานความก้าวหน้า โครงการเครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง
ดร. ธวิช สุดสาคร
และคณะ
2551
81
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อการการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ใช้บริการเงินกู้เพื่อใช้แรงงาน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2551
82
รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพื่อการการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
ผู้ใช้บริการเงินกู้เพื่อใช้แรงงาน
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2551
83
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 - 2554)
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2550
84
รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 - 2554) ครั้งที่ 2
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2550
85
รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2550 - 2554) ครั้งที่ 1
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
86
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กับการส่งสเริมสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
87
รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กับการส่งสเริมสหกรณ์
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
88
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันลูกค้าเกษตกรลูกค้า ธ.ก.ส.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2549
89
รายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันลูกค้าเกษตกรลูกค้า ธ.ก.ส.
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
และคณะ
2548
90
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
คุณสหพล สังข์เมฆ
และคณะ
2549
91
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ
คุณสุรีย์รัช อวนสกุล
และคณะ
2549
92
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณปาริชาติ หาญไชยนะ
และคณะ
2549
93
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
และคณะ
2549
94
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
และคณะ
2549
95
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
อ.อรรธิกา พังงา
และคณะ
2549
96
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
คุณจารุวรรณ นันทพงษ์
และคณะ
2549
97
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด
อ.พนัส ประดลชอบ
และคณะ
2549
98
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
สมหมาย สาตทรัพย์
และคณะ
2549
99
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ดร.สานนท์ ฉายเรืองโชติ
และคณะ
2549
100
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.ยินดี เจ้าแก้ว
และคณะ
2549
101
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ผศ.สุทิน สุขคง
และคณะ
2549
102
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ผศ.อานนท์ ผกากรอง
และคณะ
2549
103
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
อ.รัชนี โพธิแท่น
และคณะ
2549
104
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
คุณนอรดีน เจะแล
และคณะ
2549
105
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ และคณะ
2549
106
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
คุณนารถพงษ์ สุนทรนนท์
และคณะ
2549
107
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
และคณะ
2549
108
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ผศ.กัลยา นิติเรืองจรัส
และคณะ
2549
109
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
คุณวิรัช วาณิชธนากุล
และคณะ
2549
110
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
คุณพรหมโชติ ไตรเวช
และคณะ
2549
111
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ดร.อัมพน ห่อนาค
และคณะ
2549
112
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
คุณปราณี ม้คนันท์
และคณะ
2549
113
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
อ.วีระ ภาคอุทัย
และคณะ
2549
114
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ดร.ทิพย์วัลย์ สีจันทร์
และคณะ
2549
115
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ และคณะ
2549
116
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
และคณะ
2549
117
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
อ.ปัทมา สุริยกุล ณ อยุธยา และคณะ
2549
118
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ผศ.วีรอร วัดขนาด
และคณะ
2549
119
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ และคณะ
2549
120
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณวีระพล แก้วมณี
และคณะ
2549
121
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
และคณะ
2549
122
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
และคณะ
2549
123
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ และคณะ
2549
124
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
คุณบรรพต ศรีจันทร์นิตย์
และคณะ
2549
125
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดขอนเแก่น
รศ.ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ
และคณะ
2548
126
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ดร.สมคิด แก้วทิพย์
และคณะ
2548
127
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ดร.สมเกียรติ ฉายโช้น
และคณะ
2548
128
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
2548
129
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเลย
ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
และคณะ
2548
130
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
คุณจารุวรรณ นันทพงษ์
และคณะ
2548
131
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
รศ.ดร.โอภาวดี เข็มทอง
และคณะ
2548
132
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ผศ.บรรเจิด พฤติกิตติ
และคณะ
2548
133
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่าย/กลุ่มองค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
รศ.วินัย อาจคงหาญ
และคณะ
2548