โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18