การดำเนินการวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ผลผลิตการวิจัยเป็นชุดความรู้และนวัตกรรม ก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้ผลงานวิจัยที่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จึงถือว่า การนำผลการวิจัยจากโครงการต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์เป็นอีกภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ สามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรช่วยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ มีการร่วมมือกันเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และความเป็นธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ภารกิจ

การพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์  การพัฒนาคุณภาพของสหกรณ์ (องค์กร)  การพัฒนาโครงสร้างขบวนการสหกรณ์และเครือข่ายความร่วมมือ  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  การพัฒนาระบบสนับสนุนขบวนการสหกรณ์  และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
ดาวน์โหลดแพนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2

วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่า เพื่อการนำพาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
พันธกิจ

  1. สร้างศรัทธาความเชื่อมั่นเรื่องคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนในชาติ
  2. พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสหกรณ์ ให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
  3. พัฒนาระบบสหกรณ์ในทิศทางที่เอื้อต่อการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรมาภิบาล ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจสหกรณ์จากภายในสู่ภายนอกขบวนการสหกรณ์ เพื่อนำประโยชน์คืนกลับสู่สมาชิก ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงินในทิศทางที่เกื้อหนุนการดำเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันของสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
รายวิชา“การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์”
เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโซ่อุปทาน กลยุทธ์ ความร่วมมือ และพันธมิตรในโซ่อุปทาน ยังมีกรณีศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานวิจัย เช่น เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม ตัวแบบธุรกิจโครงการ Farmer Shop
หนังสือ-คู่มือ

หนังสือและคู่มือต่าง ๆ เป็นการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานวิจัยของสถาบันฯ และประมวลความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ การฝึกอบรม
โปรดดู แนะนำหนังสือ-คู่มือ

เผยแพร่บทความในวารสารฅนสหกรณ์

วารสารฅนสหกรณ์เป็นเอกสารสำคัญในเข้าถึงภาคีที่หลากหลายของสถาบันฯ โดยทีมงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิได้เติมความรู้ต่าง ๆ  ในงานวิจัยมาเล่าผ่านภาษาที่เข้าถึงได้ง่าย และติดความเคลื่อนไหวในการพัฒนาการสหกรณ์ของไทย
วารสารฅนสหกรณ์ E-magazine ทั้งหมด

บทความวิชาการในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์โอกาสได้เผยแพร่งานวิจัยในรูปของการนำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติหลายครั้ง เช่น

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในขบวนการสหกรณ์
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้สามารถไปปฏิบัติภารกิจ ตรวจสอบกิจการได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หลักสูตรดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ณ ปัจจุบัน ได้ทำการอบรมไปแล้ว 16 รุ่น

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

เครือข่ายคุณค่าที่ยึดมั่นคุณค่าสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” มีวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่เอื้อประโยชน์แก่สหกรณ์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ตามแนวทางการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการโดยมีสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นแกนนำ ร่วมด้วยกลุ่มเกษตร หน่วยงานรัฐ เอกชน ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และพื้นที่ข้างเคียง
ตัวอย่างผลงานของกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน

Farmer Shop

Farmer Shop นับเป็นนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการและชุมชนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับการค้าทีเป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวแบบธุรกิจนี้จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นเครือข่ายอุปทาน และเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้าเป็นเครือข่ายอุปสงค์ แล้วเชื่อมทั้งสองเครือข่ายเข้าสมาชิกของ Farmer Shop
รายละเอียดเพิ่มเติม Farmer Shop Website

ธุรกิจฐานสังคม

ตัวระบบธุรกิจฐานสังคมเป็นผลผลิตจากชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 5 โดยมีนิยามว่า “องค์การธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ดำเนินธุรกิจโดยใช้กลไกตลาดและบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน และที่สำคัญต้องไม่เป็นองค์การที่รับเงินทุนเพื่อการแทรกแซงกลไกตลาดในระบบแข่งขัน”    อ่านเพิ่มเติม
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคม

การสร้างทุนทางสังคม (Social Asset)
งานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นงานวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการวิจัยจึงเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการวิจัย ทั้งตัวนักวิจัยเอง และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ผลคือ การทำงานวิจัยของสถาบันฯ จึงไม่ได้แต่ผลลัพธ์เท่านั้น หากแต่ได้ยกระดับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมสร้างเครือข่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาด้วย